Privacyverklaring Curious Inc.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Curious Inc Holding B.V. (hierna: Curious Inc) en haar dochtervennootschappen Curious Inc, Curious Inc B.V. en Ovis Telematics B.V. waarbij zij het doel waarvoor gegevens worden verwerkt en de middelen waarmee deze verwerking plaatsvindt bepaalt. Binnen deze groep is Curious Inc de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Curious Inc
Spoorstraat 114
7551 CA Hengelo (NL)
KvK-nummer: 68125844
T: 085 – 20 85 205
E: invullen
W: www.curious-inc.com

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen
 • Locatie informatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan Curious Inc verstrekt
 • Bij gebruik van onze website(s) verwerken wij informatie over dat gebruik, zoals de bezochte pagina’s, de advertenties die aan u zijn vertoond en waarop u heeft geklikt. Zie hierover ook ons cookiebeleid.

Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieën van) gegevens, omdat dat niet altijd nodig is.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe (openbare) bronnen zoals de website van het bedrijf waar(voor) u werkt, het handelsregister en dergelijke.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u
 • het afhandelen van uw betalingen en zo nodig inschakelen van een derde om vorderingen te innen
 • het u in de gelegenheid stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen met ons
 • het contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, aanbiedingen en voor servicedoeleinden en om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten
 • het opstellen van een profiel op basis waarvan wij (kunnen) vermoeden wat uw behoeften en/of interesses zijn en om daarop onze aanbiedingen en advertenties (aan u) op af te stemmen
 • het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van de uitvoering van overeenkomsten
 • het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen
 • het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen
 • het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie, producten en diensten op af stemmen
 • het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties.Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hiervoor onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u als klant bij ons een product en/of dienst heeft afgenomen, dan kunnen wij u op grond van een gerechtvaardigd belang informeren over aanbiedingen of nieuws over vergelijkbare producten (waaronder ook updates van reeds geleverde software) en/of diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming doen wij dat door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling van u. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient u uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming te laten geven als de verwerking op basis van toestemming geschiedt.

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Indien wij producten, diensten, tijdschriften, nieuwsbrieven en/of e-mails sturen zonder dat wij daarvoor een overeenkomst met u hebben gesloten of eerder een overeenkomst met u hebben gesloten in het kader van een soortgelijke product en/of dienst, dan zullen wij op uw eerste verzoek deze producten, diensten, tijdschriften, nieuwsbrieven en/of e-mails niet langer verstrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Curious Inc kan in het kader van haar verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen. Curious Inc kan ook uw persoonsgegeven delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tussen Curious Inc en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de verwerkingsdoeleinden zoals hiervoor vermeld. De verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Curious Inc bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor bovenstaande verwerkingsdoeleinden of om te kunnen voldoen aan de wettelijke (bewaar-)verplichtingen. De bewaartermijnen kunnen daarom per specifiek geval verschillen. Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking door Curious Inc. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven zijn vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij uw gegevens nog nodig hebben om uitvoering te geven aan een overeenkomst met u. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Ook willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Beveiliging

Curious Inc neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw locatiegegevens

Wij maken gebruik van Google Maps Api. Hiermee verzamelen wij gegevens over uw locatie door middel van uw IP-adres. Deze gegevens verzamelen wij om u rijscholen in de buurt aan te bieden. 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die worden geplaatst in/op (de browser van) uw computer, smartphone, tablet of andere gegevensdrager. Cookies kunnen uw gegevensdragers of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. De cookies worden door ons verzameld om een goed functionerende website te kunnen effectueren, omdat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen kunnen worden onthouden. Ook kunnen cookies zorgen voor het optimaliseren van de website omdat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u geïnformeerd over het gebruik van cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor de cookies is mogelijk door de instellingen van uw browser dusdanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie over cookies kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Bovendien kunnen wij gebruik maken van sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer uw browser wordt afgesloten. Permanente cookies blijven langer bewaard. Wij proberen ervoor te zorgen dat deze cookies maximaal 5 jaar na verzamelingworden bewaard.

Welke cookies?

De cookies die door ons worden geplaatst, kunnen persoonsgegevens bevatten. Informatie die met behulp van cookies wordt verzameld door ons of derden, gebruiken wij voor verschillende toepassingen.

 • Functionele cookies kunnen worden gebruikt voor functionele doeleinden. Wij streven ernaar u een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website te bieden. Zonder gebruik te maken van deze cookies kan de website niet (goed) functioneren. Het gebruiken van deze cookies is voor ons dus noodzakelijk. Met deze cookies verwerken bij in beginsel geen persoonsgegevens, omdat wij er geen gegevens mee verzamelen waarmee wij u(w) (persoon) kunnen herleiden.
 • Analytische cookies kunnen worden gebruikt voor analytische doeleinden. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij om inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt. Met behulp van deze cookies kunnen wij onder meer signaleren welke onderdelen van onze website niet werken en wat de effectiviteit is van de advertenties op onze site. Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen zijn: de door u bezochte websites, doorstuur- of exitpagina’s, uw platformtype, uw datum- en tijdnotatie en de mails die u heeft geopend en naar aanleiding van welke mail u actie heeft ondernomen. Analytische cookies gebruiken wij ook voor onze online advertentiecampagnes, om inzicht te krijgen hoe u onze website gebruikt nadat een online advertentie word getoond, advertenties die getoond zijn op websites van derden meegerekend.Zie voor meer informatie over “Google Analytics” en https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html
 • Tracking cookies kunnen worden gebruikt om u te herkennen op andere websites. Wij gebruiken hiervoor Google Adwords. Hierdoor kunnen wij u, zowel op onze als op andere websites, voorzien van advertenties op maat. Dit wordt ook retargeting wordt genoemd en is gebaseerd op uw surfgedrag. Op onze website kunnen middels Google Analytics en Google Adwords cookies worden geplaatst door derden, de zogenaamde “third party cookies”, zoals adverteerders en andere tussenpartijen. Onder derden kunnen andere bedrijven waaronder adverteerders worden geschaard.

Wij gebruiken alleen (analytische en tracking) cookies waarmee persoonsgegevens worden verzameld als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Hiervoor tonen wij aan u een cookiemelding op onze website.

Cookies verwijderen 

Indien u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u het plaatsen van cookies blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (raadpleeg hiervoor, indien gewenst, de helpfunctie van uw browser). Houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet optimaal zal werken.

Heb je vragen? Je kan ons bereiken via

info@rijlesplanner.nl